Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van PaardenNatuurlijk die gelden voor alle producten, diensten, cursussen en andere activiteiten van PaardenNatuurlijk. Wij gaan ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en kent als je bij ons een product, dienst of cursus aankoopt. Met het aanmelden voor een activiteit van PaardenNatuurlijk zoals een cursus, opleiding of lezing, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

  • Opdrachtgever = de cursist/ klant
  • Opdrachtnemer = PaardenNatuurlijk
  • Producten, cursussen, diensten etc. = opdracht

PaardenNatuurlijk handelt onder All About Beauty, All About Beauty, Klein Engeland 2, 2300 Turnhout. Btw.nr. 0892.547.379

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

2. Inschrijven

2.1. De inschrijvingen voor een opdracht geschiedt door het inschrijven en betalen via de webshop van PaardenNatuurlijk. Je hebt na inschrijving 14 dagen bedenktijd.

2.2. Na inschrijving en online betaling ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke je inschrijving definitief maakt.

2.3. Je ontvangt tevens direct een digitale factuur van de door jou gekozen opdracht(en). Deze dien je binnen twee weken te voldoen.

2.4. Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.

2.6. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.7 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Annulering en wijziging

3.1. Annulering van de opdracht dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van je e-mail. Je annulering is pas definitief na ontvangstbevestiging.

3.2 Je kunt je inschrijving tot 6 weken voor aanvang van de opdracht annuleren en je ontvangt 80% terug van het totale opleidingsbedrag of aanbetaling.

3.3. Er vindt geen restitutie plaats van je aanbetaling of opleidingskosten voor annulering die wij ontvangen binnen 6 weken voor aanvang van de opdracht.

3.4. Indien je zelf een andere deelnemer op jouw plaats laat deelnemen worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht. Hiervoor dien je de opdrachtgever van tevoren schriftelijk te informeren.

3.5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opdracht organisatorisch een inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.7. Als de opdracht bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvang je het volledige cursusbedrag of aanbetaling terug binnen 30 dagen.

3.8 Bij tussentijds stopzetten van de opdracht blijven de financiële verplichtingen gehandhaafd.

4. Betaling

4.1. De opdrachtgever dient de betaling voor een opdracht direct te voldoen via de webshop, en indien de betaling niet via de webshop plaats vind, dient deze uiterlijk binnen 14 dagen te zijn voldaan. De tarieven zijn te vinden bij de praktische informatie van een cursus of opleiding en in de webshop.

4.2. Bij overschrijding van betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

4.3. Alle buitengerechtelijke incasso kosten ad 15% van het openstaande bedrag (met een minimum van € 75,-) komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.4 Via de webshop kan de opdrachtgever betalen met creditcard, Bankcontact en iDeal.

5. Intellectuele eigendom

5.1. PaardenNatuurlijk houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PaardenNatuurlijk mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

5.2. Opdrachtgever mag al het door PaardenNatuurlijk vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal, of enig andere werk, uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Op al het aangeboden lesmateriaal rust copyright.

5.3 PaardenNatuurlijk behoudt zich het recht voor om van alle lesdagen in woord en beeld verslag te doen via social media. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kunt dit kenbaar maken via info@paardennatuurlijk.com of bij de docent van het desbetreffende lesweekend.

6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien PaardenNatuurlijk niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij tijdens het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft PaardenNatuurlijk het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verschuiven naar een andere datum of andere locatie. PaardenNatuurlijk streeft ernaar de geplande opdrachten ten alle tijden door te laten gaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Deelname aan activiteiten van PaardenNatuurlijk geschiedt op eigen risico

7.2. De aansprakelijkheid van PaardenNatuurlijk, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan PaardenNatuurlijk toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.3. PaardenNatuurlijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

7.4. Al het door PaardenNatuurlijk ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan PaardenNatuurlijk op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. PaardenNatuurlijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

7.5. PaardenNatuurlijk is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en/of dieren. De opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de opdracht.

7.6. Tijdens de praktijkdagen kunnen er door de opdrachtnemer of derden paarden beschikbaar worden gesteld voor studenten. Deze paarden mogen zich ten alle tijden zichzelf presenteren. Dit betekent dat signalen die paarden geven aan de student dan ook niet met geweld mogen worden bestreden. Als je je niet veilig voelt bij een paard, geef dit tijdig aan en ruil met een ander paard. Jij als deelnemer bent ook verantwoordelijk voor het bijdragen van je eigen veiligheid en die van je medestudent. Blijf ten allen tijden communiceren als er gevaarlijke situaties ontstaan.

7.7. Tijdens de lesdagen wordt buiten gewerkt met paarden, waardoor kleding of spullen vies zouden kunnen worden. PaardenNatuurlijk is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf bij voorhand aan om geschikte kleding en stevige schoenen aan te hebben.
7.8 De deelnemer is niet via de opleiding verzekerd tijdens het uitoefenen van de Module, dan wel de omgang met paarden van anderen, anders dan tijdens de opleidingsdagen en op het terrein waar de opleiding gegeven wordt. De student dient zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering te zorgen.

8. Klachten en geschillen

8.1 Eventuele klachten over de door PaardenNatuurlijk geleverde diensten dienen binnen uiterlijk twee weken na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan PaardenNatuurlijk kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde diensten.

8.2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

8.3 Op klachten zal binnen 4 weken worden gereageerd. Zie ook de klachten procedure.

8.4. Op alle met PaardenNatuurlijk gesloten opdrachten is het Belgische recht van toepassing.

Tenslotte attenderen wij je op onze disclaimer & privacy statement.